EN JP TH

เพิ่มอายุการใช้งานของหัวจับชิ้นงาน

  • 2022年4月28日

เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของหัวจับชิ้นงาน ทางบริษัทฯ ขอแนะนำหนึ่งในขั้นตอนการดูแลหัวจับชิ้นงานอย่างง่าย เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง ดังนี้

- การตรวจเช็คหัวจับชิ้นงานรุ่น BR และการใส่ Chuck Grease Pro ประจำวันแบบง่ายๆ

- Daily Inspection and Greasing for Standard Lathe BR chuck

 

- การตรวจเช็คหัวจับชิ้นงานและการดูแลรักษาแบบเบื้องต้นมีดังนี้

- Basic Inspection and Maintenance of BR chuck are following

 

- ตรวจเช็คระยะ Stroke clamp – unclamp เมื่อทำการตรวจเช็คระยะ Stroke เรียบร้อย 

- Before starting work, open and close the jaws without gripping a workpiece and confirm that the master jaw base line moves within the full stroke range

 

- ให้ทำการ Unclamp เพื่อทำการใส่ Chuck Grease Pro หรือเติม Chuck Grease Pro เข้าไปใน Master jew

- Open the jaws, and be sure to turn OFF the main power of the machine before starting the greasing 

 

- ปริมาณการเติม Chuck Grease Pro หรือใส่ Chuck Grease Pro นั้นขึ้นอยู่กับคู่มือของหัวจับชิ้นงานแต่ละรุ่นหรือขึ้นอยู่กับหน้างานให้ดูตามความเหมาะสม

- Supply the amount of grease shown in the instruction manual from the grease nipple of each master jaw using a grease gun


 

- เมื่อทำการเติม Chuck Grease Pro หรือใส่ Chuck Grease Pro ลงใน Master jew ครบแล้ว ให้ทำงาน clamp – unclamp อย่างน้อย 4-5 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับหน้างานตามความเหมาะสม พอเสร็จแล้วหัวจับชิ้นงานก็พร้อมใช้งาน

- After supplying the grease, open and close the jaws several times without gripping the workpiece (about 4-5 times)

 

หลังใช้งานเสร็จแล้วควรทำความสะอาดหัวจับชิ้นงานทุกครั้ง

-Upon completion of the work, clean the chuck using an air gun


 

เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของหัวจับชิ้นงานให้ดีอยู่เสมอ ทางเราขอแนะนำให้ท่านใช้ Chuck grease pro ของทางบริษัทฯ เนื่องจาก มีประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดี ลดการเสียดสีในเวลาใช้งาน ยึดอายุการใช้งานของหัวจับชิ้นงานเมื่อเทียบกับจาระบีมาตรฐานทั่วไป มีความทนต่ออุณหภูมิ (-28~149 )     

ทางบริษัทฯพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษา หากท่านใดที่สนใจใน Chuck grease pro ของคิตากาว่า สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากทีมช่างและฝ่ายขายของเราได้ทุกเมื่อ หรือติดต่อที่เบอร์คุณณรงค์ 093-5979551เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม